Eurofins

Multiparaméteres vizsgálati rendszerek kifejlesztése a mikroműanyagok környezeti hatásainak elemzésére

<< A résztvevők bemutatása

Az Eurofins Analítical Services

Az Eurofins Analítical Services Magyarországon közel 30 éve áll partnerei szolgálatára a környezetvédelem, az élelmiszerbiztonság és az egészségvédelem területén. Akkreditált vizsgálatok mellett kiemelt K+F munkákban is tevékeny, számos hazai és nemzetközi projektben vett részt sikeresen. Több, mint 300 munkatársunk elsősorban természettudományos, műszaki vagy gyógyszerész végzettséggel rendelkezik. Az analitikai munka egy, a XXI. század kívánalmainak maximálisan megfelelő, 10 000 m2-es épülettömbben zajlik, gáz- (20 db) és folyadékkromatográfok (24 db), LC-QQQ-MS (6 db), LC-QTOF-MS (1 db), ICP-MS (3 db), ICP-OES (2 db), MALDI-TOF MS (1 db) szolgálják a pontos és megbízható eredményszolgáltatást.

Az elsők között kezdte meg hazai vizeink mikroműanyag érintettségének felmérését, majd egy NKFIH projekt keretein belül egy olyan szabadalmaztatott vízmintavételi eszközt is előállítottak, amely kifejezetten édesvízi környezetre lett adaptálva.

A pályázat megvalósításában résztvevő kutató-fejlesztők szaktudásuknak megfelelő feladatokat fognak ellátni: mintavétel, levegő, illetve vízből történő mikroműanyag izolálás, kimutatás, mennyiségi meghatározás, pirolízis GC és optikai mikroszkópos vizsgálatok, szerves és szervetlen szennyezők analitikája.

A konzorcium és a projekt szakmai vezetője Dr. Micsinai Adrienn, aki az ELTE-n 2005-ben szerezte doktori fokozatát mikrobiológiai területen, illetve MBA fokozattal is rendelkezik. 2002 óta dolgozik a vállalatnál, többek között a molekuláris biológiai leányvállalat, az Eurofins Biomi Kft. ügyvezetőjeként. Több, a cég által vezetett K+F+I projektvezetője volt korábban.

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (SZENT ISTVÁN EGYETEM jogutód)

A MATE Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet Környezetbiztonsági Tanszéke, Környezettoxikológia Tanszéke és Molekuláris Ökológia Tanszéke (korábbi SZIE Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági Tanszék és Regionális Egyetemi Tudásközpont) 1999-es alakulása óta végez kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet környezeti mikrobiológia, környezetbiztonság, toxikológia, molekuláris biológia területeken. Kutatási tevékenységét a tanszékek saját, a kor színvonalának megfelelő technológiákkal ellátott laboratóriumaiban valósítják meg. Mindhárom egység rendelkezik engedéllyel géntechnológiai tevékenységhez, továbbá a tanszéken BSL (biosafety level) 2-es szintű laboratóriumban történik a biztonságos mikrobiológiai munka. Éves szinten több ezer tesztet végeznek citotoxicitás, endokrin diszruptor hatás vizsgálat, genotoxicitás vizsgálat, illetve molekuláris és klasszikus mikrobiológia területén. A nagy kapacitású alapfelszereléseken túl biolumineszcencia plate-reader, abszorbancia-reader, ökotoxikológiai mérőkészülékek, PCR és kapilláris szekvenátor állnak munkatársaink rendelkezésére. A mikroműanyagok kutatásában Tudományterületi Kiválósági Program pályázat keretében kidolgozásra került az ún. plastic-colonizer rendszer, amely alkalmas mikroműanyag felületeken megtelepedő mikroba közösségek vizsgálatára vizes közegben. A konzorcium két tagjának (Eurofins Analytical Services Hungary Kft. és MATE) kivitelezésében a világon először került felmérésre saját fejlesztésű, kaszkád rendszerű, mérettartomány-specifikus, szivattyúzásos eljárással halastavak mikroműanyag terhelése.

A pályázat megvalósításában résztvevő kutatók feladata a vízben és a környezeti levegőben kimutatható, illetve szeparált mikroműanyag részecskék felületén kialakuló bakteriális biofilmek vizsgálata és környezetegészségügyi kockázatának elemzése, valamint a mikroműanyagokon adszorbeálódó kémiai ágensek ökotoxikológiai szempontú hatásmérése prokarióta alapú tesztrendszerekben.

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, mint konzorciumi tag részéről a projektet Dr. Kriszt Balázs egyetemi docens, általános intézetigazgató-helyettes, okleveles agrármérnök vezeti. PhD fokozatát biológiatudomány területen szerezte meg, másoddiplomáját a környezetvédelem területén. Kutatási területe az ökotoxikológia több irányból való alap, alkalmazott kutatási vizsgálata és a környezetünkben előforduló mikroszennyezők biodetoxifikációja.

A MATE Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet Halgazdálkodási Tanszéke és Alkalmazott Környezettoxikológiai Tanszéke (korábbi SZIE Halgazdálkodási Tanszék) 2006 óta rendelkezik a térség legnagyobb és legjobban felszerelt zebradániós laboratóriumával, amely az országban egyedüliként rendelkezik egyszerre GLP minősítéssel és géntechnológiai engedéllyel. A laboratóriumban 2 vad típusú, 8 transzgenikus és 3 mutáns zebradánió vonal található, az automatizált haltartó rendszerek összesen 12000 adult zebradánió tartására alkalmasak. A laboratórium elsősorban toxikológiai és szaporodásbiológiai vizsgálatokat végez, melyhez a szükséges infrastruktúra (inkubátorok, mikroinjektáló készülék, fluoreszcens és kutató sztereomikroszkópok), és a molekuláris toxikológiai vizsgálatok végzésére alkalmas berendezések is rendelkezésre állnak.

A projekt megvalósításában résztvevő kutatók feladata a vízben lévő mikroszennyezők toxicitásának és hatásának vizsgálata halmodell rendszerben.

A „halas” szakmai team-et a projektben Dr. Urbányi Béla, egyetemi tanár, MTA doktora, okleveles agrármérnök vezeti. PhD fokozatát agrártudomány, DSc titulusát mezőgazdaságtudományi területen szerezte. Kutatási területe a halbiológia tudományok: halszaporítás és szaporodásbiológia, halgazdálkodás, halgenetika és vizitoxikológia.

A MATE AKI közel 600 m2 laboratóriummal rendelkezik, melynek felszereltsége messzemenően biztosítja a projekt sikeres lebonyolítását.

PANNON EGYETEM

A Pannon Egyetem kutatási csoportjainak szakmai munkáját Dr. Gelencsér András egyetemi tanár, az MTA levelező tagja, az egyetem rektora, okleveles vegyészmérnök vezeti. PhD fokozatát környezettudomány, DSc. titulusát földtudományi területen szerezte. Fő kutatási területe a környezettudományon belül a levegőkémiai kutatásokra fókuszáló tevékenységek.

Magyar Tudományos Akadémia - Pannon Egyetem Levegőkémiai Kutatócsoport

A 25 évealapított kutatócsoport fő kutatási területe a légköri aeroszolrészecskék vizsgálata. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatai révén 1995 óta folyamatosan Európai Uniós kutatási projektekben vesz részt konzorciumi tagként vagy vezetőként. Az elmúlt 20 évben elsősorban a széntartalmú részecskék kutatásának területén ért el nemzetközileg is nagy visszhangot kiváltó tudományos eredményeket. A kutatócsoport jelenlegi (Dr. Gelencsér András) és korábbi vezetőjének nevéhez több, a szakterületről írt angol nyelvű monográfia fűződik.

Pannon Egyetem Műszaki Tudományok Kutató-Fejlesztő Központ (PE-MTKFK) és NanoLab

A PE-MTKFK és a NanoLab korszerű elektronmikroszkópos laboratóriumában rendelkezésre áll egy digitális fénymikroszkóp, egy pásztázó, illetve a nagy (nanométeres) felbontáshoz egy speciális transzmissziós elektronmikroszkóp. Az alak, méret és morfológia meghatározására LVD és ETD használható, a transzmittált elektronok detektálására egy STEM 3/STEM 3+ áll rendelkezésre. A minták összetételének meghatározására energiadiszperzív röntgen-detektor áll rendelkezésre. A laboratórium rendelkezik a megfelelő mintaelőkészítő berendezésekkel is (ionsugaras vékonyító az anyagtudományra jellemző minták számára, valamint ultramikrotóm a biológiai minták metszéséhez). Dr. Korim Tamás az MTKFK igazgatója okleveles vegyészmérnök, PhD fokozatát az anyagtudományok- és technológiák témakörében szerezte. Harminc éves tapasztalattal bír a különböző anyagrendszerek tanulmányozásában, vizsgálatában, ennek során nagy gyakorlatra tett szert kutatás-fejlesztési, projekt-kidolgozási területeken. Fő kutatási területe a szerkezeti anyagok mikroszerkezetének, összetételének a makroszkopikus sajátságokra gyakorolt hatásának vizsgálata.

Pannon Egyetem – Bio-, Környezet- és Vegyészmérnöki Kutató-Fejlesztő Központ (PE-BKV-KFK)

A PE-BKV-KFK 1954 óta vezető kutatási helye a hazai szennyvíztisztítási technológiáknak, kiemelten foglalkozik a biológiai megoldások kutatásával. Speciálisan kialakított kutató-laboratóriumaiban lehetőség van többféle szennyvíztisztítási technológia párhuzamos vizsgálatára. Modell reaktorait az iparban megszokott automata vezérlőrendszerek működtetik a lehető legnagyobb megbízhatóság érdekében. Nemzeti Kutatási Infrastruktúraként regisztrált analitikai laboratóriumában a vizek széles körű kémiai és biológiai minősítésére nyílik lehetőség. Dr. Domokos Endre, a BKV-KFK igazgatója, 25 éve foglalkozik szennyvíztisztítással, biológiai folyamatainak modellezésével. Több szennyvíztisztító építésében, átalakításában, hatékonyságnövelésében vett részt. Nagy gyakorlattal rendelkezik kutatástervezés és menedzsment területén. Több mint 50 kutatási projektben vett részt és több mint 25 projekt szakmai vezetője volt

Soós Ernő Kutató-Fejlesztő Központ (SEKFK)

A SEKFK 2014 óta meghatározó kutatásokat folytat a vízkezelés, víztisztítás területén. A kutatóközpont az alapkutatási tevékenységek mellett kutatást folytat gyógyszermaradványok, mikroműanyagok különböző vizekben való előfordulásának vizsgálata területén. A membrántechnika alkalmazásával különböző mintaelőkészítési folyamatokat készít elő az analitikai feladatok megkönnyítésére. Számos olajipari vízkezelési feladatok megoldására alkalmaz a hagyományos technológiákon túl újszerű, membrántechnológiákat. Továbbá az ipari fejlesztési feladatok megvalósításában is aktív szerepet vállal, kiemelt fontossággal az ivóvízkezelésre, nagytisztaságú vizek (pl. az erőművek, hűtő tornyok) vízkezelésére, kertészeti és öntözővizek kezelésére, brakkvizek sómentesítésére, termálvizek komplex vízkezelésére. Gerencsérné dr. Berta Renáta a SEKFK tudományos munkatársa, több éve foglalkozik  a mikroszennyezők és azon belül is a mikroműanyagok témakörével a mintaelőkészítés és analitikai vizsgálatok tekintetében. A Richter Gedeon Nyrt-nél kutató analitikusként 10 éves gyógyszeripari tapasztalatot szerzett K+F területen.