Eurofins

Multiparaméteres vizsgálati rendszerek kifejlesztése a mikroműanyagok környezeti hatásainak elemzésére

<< A projekt konkrét céljai

A projekt vizsgálati területe két egymástól elkülönülő környezeti elemre irányul: levegőre és vízre. Ezen két környezeti elem minőségének megóvása, fenntartható kezelése, valamint az ezek minőségét érintő változások megismerése az emberi és környezeti egészség megőrzésének alapvető feltétele. Projektünk célja ezen környezeti elemekben előforduló mikroszemcsék vizsgálata, kockázataik komplex, többaspektusú elemzése. Ezen mikroszemcsék közvetlen és közvetett hatással bírnak az emberi egészségre és a környezetünk állapotának minőségére. A közvetlen hatások (pl. PM10 szennyezők hatásai) az elmúlt évtizedekben nagyrészt feltárásra kerültek: széleskörű irodalmi adatok és elemzések tárgyalják ezen mechanizmusokat. Ezzel szemben a közvetett hatások elemzései gyerekcipőben járnak, az utóbbi években fordult a tudományos társadalom figyelme ezen tényezők azonosítására és elemzésére. A fentiek alapján a rendelkezésre álló naprakész tudás-információkat felhasználva a konzorcium a projektben komplexen tárja fel a két környezeti elemet érintő, főként a műanyag mikroszemcsék által okozott közvetett problémákat, és azok kezelésére módszertani javaslatokat dolgoz ki.

Célkitűzésünk a jelen projektjavaslattal, hogy az alábbi területeken innovatív módszereket fejlesszünk

1. A (beltéri és munkahelyi) levegő mikroműanyag szennyezettségének vizsgálatára:

a) mintavételi és analitikai módszer kidolgozása mikroműanyag részecskék azonosítására, tulajdonságaik meghatározására

b) konkrét tevékenységek során kibocsátott, mikroműanyag részecskék koncentrációjának, méreteloszlásának meghatározása valós idejű mérőberendezéssel

c) a kapcsolódó mikrobiológiai és kémiai kockázatok elemzése, értékelése

2. A levegőben terjedő, emberi egészséget veszélyeztető mikroműanyag részecskék karakterizálására:

a) illegális műanyaghulladék égetéséből felszabaduló részecskék azonosítása és jellemzése.

b) mikroműanyag részecskék káros anyag megkötő képességének, illetve koncentráló hatásának megismerésére modellkísérletekkel

3. A levegőben terjedő mikrorészecskék mikrobiológiai közvetítő hatásának felderítésére:

a) mikroműanyag szemcsék felületén megtelepedő vírusok, valamint a biofilm képző bakteriális közösségek vizsgálata, különös tekintettel patogén mikroszervezetekre

4. A vízben terjedő mikroműanyag részecskék karakterizálására:

a) káros anyag koncentráló hatás vizsgálata modellkísérletek segítségével

b) kísérleti módszerfejlesztés a mikroműanyagok, valamint a kémiai és biológiai ágensek között lejátszódó komplex hatások vizsgálatára

c) az együttes hatás tesztelése prokarióta és halmodell rendszeren ökotoxikológiaiszempontrendszer alapján

5. A szennyvíztisztítási eljárások során előforduló mikroműanyag hatásának toxikológiaiértékelésére:

a) a mikroműanyag szemcsék környezeti kockázatának értékelése mikrobiológiai és ökotoxikológiai vizsgálatokkal

b) a víz- és szennyvíz mikroműanyag tartalmának multiparaméteres vizsgálati rendszerének kialakítása a lehetséges kockázatok értékeléséhez

A projekt eredményeit négy kategóriába tudjuk rendezni:

1) A kifejleszteni kívánt mérési módszerekre alapozva kockázatelemzési rendszert dolgozunk ki, amely a szakértői konzultációval együtt, mint szolgáltatás piacosítható. A szolgáltatás kialakításához minden a pályázat során kidolgozott módszer és összegyűjtött eredmény (mint alap adat) együttesen járul hozzá.

2) Olyan know-howk-ba és szabadalomba foglalható technológia leírások, mintavételi és mérési módszerek, módszertani javaslatok születnek a projekt megvalósítási időszaka alatt, melyek a két kiemelt környezeti elem (levegő és víz) mikroműanyag szennyezésének valós idejű detektálására, valamint ezek közvetett környezetegészségügyi hatásainak mérésére, az eredmények validálására és a mentesítés lehetséges lépéseire tesznek javaslatot, ill. biztosítanak technológiai eljárásokat a szabályozási (jogalkotói) és gazdasági szereplőknek egyaránt.

3) A projekt során kapott eredményekből hazai és nemzetközi folyóiratokban tudományos közlemények, tovább hazai és nemzetközi rendezvényeken előadások kerülnek bemutatásra. A konzorcium fontosnak tartja a lakosság tájékoztatását is a projekt eredményeiről, amit meghatározott időszakonként sajtómegjelenésekkel, valamint folyamatosan frissülő információtartalommal feltöltött honlappal kívánunk elérni.

4) Kiemelt fontosságúnak tartja a konzorcium, hogy a forprofit-nonprofit együttműködés eredményei bekerüljenek az egyetemi utánpótlásnevelés rendszerébe. Ezt részben a projekt céljaihoz és eredményeihez kapcsolódó hallgatói tudományos diákköri (TDK), valamint BSc, MSc és PhD témák kiadásában szándékozik megvalósítani. Másrészt a kutatási eredmények beépülnek az aktuális tananyagba, és naprakész információkhoz jutnak a hallgatók. Harmadrészt a konzorciumi tagok gyakorlati helyet biztosítanak az egyetemistáknak a tudásuk és tapasztalatuk növeléséhez, ill. a személyre szabott kooperatív doktori képzési kapcsolatok megalapozásához.